Cilji in načela gibanja

Cilji in načela Gibanja, kot smo jh sprejeli na ustanovnem sestanku


I.

Javno zdravstveno varstvo je javna služba, namenjena skrbi za zdravje ljudi, ne pa dobičku tistih, ki ga izvajajo. Zahtevamo, da njegovi javni in zasebni izvajalci delujejo po načelu neprofitnih organizacij, kar pomeni, da se mora ves presežek prihodkov nad odhodki uporabiti za izboljševanje zdravstvenega varstva zavarovancev, na pa za dividende lastnikov. Država lahko vključuje zasebne izvajalce v javno mrežo samo ob spoštovanju ustavnega načela racionalne rabe javnega premoženja: torej da se s tem povečuje učinkovitost, dostopnost in kakovost javnega zdravstvenega varstva.

II.

Zahtevamo takšno javno zdravstvo, ki bo sposobno skrbeti za izboljševanje, ohranjanje in obnavljanje zdravja prebivalcev Slovenije ter odkrivati in odpravljati nepravične razlike v zdravju ljudi. Zahtevamo zdravstvo, v katerem na račun zdravstvenih programov in storitev, pomembnih za zdravje ljudi, nikomur ne bo možno kovati dobička.

III.

Zahtevamo, da država z ukrepi zdravstvene, socialne, ekonomske, delovne, izobraževalne, okolje varstvene in drugih politik odpravlja vse vrste neenakosti v družbi in s tem poskrbi tudi za izboljševanje zdravja vseh ljudi ne glede na njihov ekonomski, družbeni is socialni položaj.

IV.

Zahtevamo pravično dostopnost do zdravstvenih storitev, kar pomeni enako dostopnost za vse ljudi z enakimi potrebami in večjo dostopnost za tiste z večjimi potrebami na načelih medgeneracijske solidarnosti.

V.

Zahtevamo, da država z zakonom ali nacionalnim programom opredeli sveženj pravic, ki jih mora zagotavljati obvezno zdravstveno zavarovanje, pri čemer nasprotujemo zmanjševanju teh pravic in prenašanju finančnih bremen na zasebna sredstva prebivalcev. Če finančna vzdržnost sistema zahteva uvedbo doplačil, morajo biti le-ta sorazmerna finančnim zmožnostim posameznika. Nasprotujemo, da se obseg pravic iz javnih sredstev lahko spreminja s spremembami splošnih aktov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

VI.

Zahtevamo pravno, finančno in organizacijsko ločenost izvajanja javnega zdravstva od sistema zdravstvenega varstva, ki se izvaja na trgu.

VII.

Zahtevamo, da se učinkovitost zdravstva ocenjuje po izhodih zdravljenja in po pravočasnosti dostopa do zdravstvenih storitev za vse bolnike, ki te storitve potrebujejo.

VIII.

Zahtevamo vzpostavitev in upoštevanje poklicnih in etičnih standardov ter dosledno izvajanje veljavne zakonodaje oziroma njeno spremembo in dopolnitev na področjih, kjer omogoča negospodarno rabo javnega premoženja, korupcijo, ustvarjanje neupravičenih dobičkov ter prikrito privatizacijo.

IX.

Zahtevamo ohranitev in krepitev organizacije osnovnega zdravstvenega varstva v današnji obliki. Prepričani smo, da ima osnovno zdravstveno varstvo, kot ga že desetletja razvijamo v Sloveniji v okviru zdravstvenih domov, primerjalno prednost pred zdravstvenim varstvom, ki ga izvaja zdravnik posameznik. Nasprotujemo prikritemu razgrajevanju zdravstvenih domov in bolnišnic z zmanjševanjem kadrov, programov in finančnih sredstev, s čimer se načrtno slabi javno zdravstvo v korist zasebnega.

X.

Zahtevamo, da se koncesije podeljujejo zgolj na področjih in območjih, kjer obstoječi sistem osnovnega zdravstvenega varstva ni zmožen zadovoljiti potreb državljanov. Podeljevanje koncesij mora temeljiti na predhodno ugotovljenem javnem interesu, na jasnih pravilih za njihovo podeljevanje in na javnem razpisu, ki omogoča, da za razpisano mesto lahko kandidira vsak, ki izpolnjuje pogoje.

XI.

Nasprotujemo podeljevanju koncesij brez predhodno vzpostavljenih ustreznih standardov, regulacije in učinkovitega nadzora nad njihovim izvajanjem, ki bodo zadostno varovali bolnike in javni interes, ter brez predhodno sprejete mreže javne zdravstvene službe.

XII.

Zahtevamo, da se pravice, ki so pomembne za zdravje ljudi, bodisi v celoti vrne v obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa da premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postanejo sorazmerne finančnim zmožnostim posameznika. Dopolnilna zdravstvena zavarovanja morajo postati neprofitna ne glede na to, kdo jih izvaja.

XIII.

Zahtevamo, da vlada vsako nameravano spremembo v zdravstveni politiki predstavi državljanom v ustreznih dokumentih, ki bi omogočili najširšo javno razpravo, ne pa da državljane postavlja pred izvršena dejstva. Zahtevamo svojo soudeležbo pri odločitvah, ki prav pri zdravju bolj kot na katerem koli drugem področju vplivajo na življenje vsakega državljana.


18. julij 2006|ZaNas|Arhiv

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Peticija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
29.9.2019, V Združenju ZaNas si že vrsto priizadevamo prepričati politiko za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljilo na večji PRAVIČNOSTI, vzajemnosti in solidarnosti. Ne...

Voščilo
24.12.2014, Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot...

Prošnja za donacijo dela dohodnine
14.12.2014, Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne...

Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema
26.3.2014, Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je...

Več agencijskih novic


<